Đang tải

Chỉ thành viên mới! phục vụ

TỔNG QUAT

Trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày, FB88 sử dụng nhiều loại dữ liệu về các cá nhân có thể nhận dạng được, bao gồm cả dữ liệu về Bạn. Khi thu thập và sử dụng dữ liệu này, tổ chức phải tuân theo nhiều luật kiểm soát cách các hoạt động đó có thể được thực hiện và các biện pháp bảo vệ phải được thực hiện để bảo vệ dữ liệu đó. Chính sách Bảo mật này xác định việc xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu nhạy cảm và dữ liệu phi cá nhân khác mà FB88 có được từ bạn liên quan đến việc bạn sử dụng các dịch vụ của FB88. Chính sách Bảo mật này áp dụng cho FB88.COM. Nếu bạn sử dụng các dịch vụ của FB88, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật này. Bạn có tùy chọn sử dụng các công cụ để kiểm soát cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ dữ liệu của bạn. Thông tin chi tiết về chúng đã được bao gồm trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với chính sách này, đừng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của FB88 hoặc tương tác với bất kỳ khía cạnh nào khác của hoạt động kinh doanh của FB88. Thông báo Bảo mật này mô tả cách FB88.COM ('FB88', 'Của chúng tôi', 'Chúng tôi', nếu thích hợp) thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ hoặc lưu giữ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi thông qua trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Nó cũng mô tả các quyền bảo vệ dữ liệu của bạn, bao gồm cả quyền phản đối một số quá trình xử lý mà Chúng tôi thực hiện. Quyền riêng tư của bạn trên Internet rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cam kết duy trì tính bảo mật, bí mật và xử lý công bằng đối với thông tin cá nhân do chúng tôi thu thập để cho phép bạn chơi trực tuyến tại FB88. Tại mọi thời điểm, chúng tôi hướng tới việc tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi và quyền của bạn theo luật bảo vệ dữ liệu.